Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra įgyvendinant
mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes

ESF/2004/2.4.0-03-319/BDP-59/LTMA-06/01

  Naujienos
  Apie projekta
  Viešinimas
  Kontaktai
Apie projektą

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) 2006 05 05 pasirašė sutartį su LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra dėl paramos skyrimo projektui „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes“ (Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-03-319/BPD-59/LMTA-06/01)

Projektas vykdomas Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonės „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ rėmuose ir tęsis iki 2008 balandžio 30 d. Projekto biudžetas – 1 730 100 Lt, paramos lėšų suma – 1 643 595 Lt.

Projekto tikslas- sukurti šiuolaikiškas bei kokybiškas sąlygas Lietuvos muzikos pedagogams kelti kvalifikaciją inovatyviais metodais ir formomis, užtikrinti tolygias galimybes visų Lietuvos regionų muzikos pedagogams mokytis visą gyvenimą.

Projekto uždaviniai:

 • Ištirti muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir galimybes Lietuvos regionuose
 • Tobulinti ir atnaujinti mokymo metodinę bazę (kurti inovatyvią mokymo(si) medžiagą ir priemones)
 • Ugdyti švietimo sistemos žmogiškąjį kapitalą (parengti muzikos nuotolinio mokymo specialistus, tobulinti dėstytojų kompetencijas)
 • Sudaryti sąlygas muzikos mokytojams tobulinti kvalifikaciją, naudojantis daugialypių aplinkų ir modernių mokymo resursų bei technologijų galimybėmis
 • Mažinti regioninius visų Lietuvos muzikos mokytojų galimybių mokytis skirtumus
 • Didinti mokymosi aplinkos patrauklumą – diegti atviras mokymosi aplinkas, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą įvairiomis formomis ir būdais galimybes
 • Formuoti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kultūrą

Laukiami rezultatai:

 • Atlikta muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir galimybių studija
 • Sukurtos 8 nuotolinės kvalifikacijos tobulinimo programos
 • Parengti muzikos nuotolinio mokymo (NM) metodininkai bei sistemos administratorius
 • Sukurti mokymosi ir mokymo vadovai studijuojantiesiems ir kuratoriams
 • Muzikos nuotoliniam mokymui pritaikyta programinė įranga
 • Sukurta lanksti muzikos mokytoju kvalifikacijos tobulinimo sistema
 • Sukurta projekto rezultatų ir informacijos apie muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą sklaidos sistema
 • Surengti bandomieji kvalifikacijos tobulinimo kursai, apmokyta 50 projekto dalyvių
 • Surengti 2 projektą viešinantys seminarai ir baigiamoji  konferencija
 • Išleista projekto veiklą viešinanti medžiaga

Įgyvendinus projektą, pirmą kartą Lietuvoje bus atlikta muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir galimybių studija, kuri padės įvertinti visos Lietuvos muzikos mokytojų –  švietimo paslaugų tiekėjų, profesinio tobulinimosi poreikius ir galimybes. Bus sukurtos šiuos poreikius atitinkančios inovatyvios muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos, padidės jų pasirinkimo galimybės, pagerės mokymo paslaugų kokybė, mokytojai įgis naujų žinių ir įgūdžių, tame tarpe ir informacinių komunikacinių technologijų srityje. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta lanksti kvalifikacijos tobulinimo sistema, įgyvendinta galimybė tobulinti kvalifikaciją bei mokytis visą gyvenimą.

LMTA, siekdama užtikrinti projekto rezultatų sklaidą bei mažinti kaimo ir miesto atskirtį, projekto įgyvendinimui subūrė Lietuvos aukštąsias mokyklas, kurios susiję su muzikos mokytojų ir kitų muzikos specialistų rengimu bei kvalifikacijos tobulinimu. Tai - Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas ir Šiaulių universitetas, kurie kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija sukurs profesinio tobulinimo, konsultavimo bei informavimo sistemą, leidžiančią muzikos mokytojams gauti reikalingas paslaugas arčiau namų, patogioje vietoje ir patogiu laiku, neatsitraukiant nuo darbo, taupant valstybės ir asmenines lėšas.

Projektas skatina muzikos mokytojus gerinti savo darbo kokybę, tobulinti naujų technologijų išmanymą ir tuo  prisideda tiek prie pedagogų – studijų modulių kūrėjų, tiek ir prie jų vartotojų – mokytojų ir studentų žmogiškojo kapitalo plėtojimo bei siekio, kad specialistų kvalifikacija maksimaliai atitiktų šiuolaikinės visuomenės poreikius.Projekto vykdytojas


Lietuvos muzikos ir
teatro akademija

Projekto partneriai


Šiaulių universitetas


Klaipėdos universitetas


Kauno technologijos
universitetas

 

  (c) BETI design, naudojama Optimal Web sistema